Avís legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, amb la darrera actualització, 09/05/2023, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, JORDAVET SL, l’informa que és titular del lloc web: https://www.candarderevents.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, notifica les dades següents: CIF/NIF: B62027016 i Registre Mercantil de BARCELONA, Tom: 31956, Foli: 221, S8, Full: B-202428 i Domicili Social: C/ ESCOLA PIA, 111. 08201, SABADELL (BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: ceo@candarderevents.com.

1. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés i ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de JORDAVET SL, atorga la condició d'Usuari, per la que s'accepten, en navegar pel web de JORDAVET SL, totes les condicions d'ús que s'estableixen aquí sense perjudicar l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.
La pàgina web de JORDAVET SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis de registre i contacte de JORDAVET SL per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferts per JORDAVET SL, no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesives amb els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts per part d’altres Usuaris o de qualsevol Usuari d'Internet (hardware y software).
Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'entitat propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la Web i d'aquesta política de privacitat
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies d’aquest web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

JORDAVET SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercirà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços d’aquest web.
JORDAVET SL, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, JORDAVET SL, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.
JORDAVET SL, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L'accés al web https://www.candarderevents.com no implica l'obligació per part de l'entitat de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l'Usuari, en qualsevol cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció, desinfecció i protecció contra programes informàtics nocius.
JORDAVET SL, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest el portal web.

2. PUBLICITAT

El Web https://www.candarderevents.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.
JORDAVET SL, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors d’aquesta pàgina web.

3. MODIFICACIONS

JORDAVET SL, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària a JORDAVET SL.
Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya: Reial Decreto Legislatiu 1/1996, darrera actualització 30/03/2023;
Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de JORDAVET SL.
Així mateix, JORDAVET SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

5. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i JORDAVET SL, es regirà per la normativa espanyola vigent. Seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i JORDAVET SL, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de SABADELL.

6. RESERVA DE COOKIES

JORDAVET SL utilitza cookies i altres tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació mentre navegues. Aquestes tecnologies poden tenir diverses finalitats, com reconèixer un usuari i obtenir informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que en fem d’aquestes tecnologies es descriuen a la informació que recull la Política de Cookies. Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, JORDAVET SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes dades personals de l’usuari.
La informació de la nostra ‘Política de Cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al seu terminal i de la possibilitat de què tercers puguin accedir a la informació que aquestes emmagatzemen. Per això es va modificar l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136, i ara per la Guia de l’AEPD.
La darrera Guia sobre l’ús de cookies de l’AEPD, de juliol de 2023, que incorpora el criteri del Comitè Europeu en Protecció de Dades (CEPD), recull que les accions d’acceptar o rebutjar les cookies han d’estar al mateix nivell, sense que cap opció sigui més complicada que l’altra. En aquest sentit, l’usuari ha de poder acceptar o rebutjar de forma explícita l’ús de les cookies i rebre més informació sobre les mateixes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho vol, impedir-ne la instal·lació al seu disc dur.

7. POLITICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que estableix l’RGPD-UE-2016/679; l’LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals; la Llei 34/2002, amb la darrera actualització, 09/05/2023, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic; i la Llei 11/2022, General de Telecomunicacions, JORDAVET SL informa els usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals que l’entitat reculli mitjançant els formularis de registre o contacte de les seves pàgines. Aquesta obligació es mantindrà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.
Consentiment del menor: L’article 6.f de l’RGPD-UE-2016/679 i l’LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, a l’article 84 (protecció dels menors a internet), estableixen que els menors de 16 anys no poden donar el seu consentiment per a què un comerç online reculli les seves dades personals. Només els seus representants legals (pares o tutors) podran fer-ho en nom del menor, llevat que aquest sigui major de 16 anys, moment en què sí seria lícit el seu consentiment.
Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador del web de JORDAVET SL amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. L’enviament de les seves dades mitjançant el/s formularis del nostre web estarà supeditat obligatòriament a què hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari de registre o contacte.
Aquestes dades, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador de la web de JORDAVET SL amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Així mateix, JORDAVET SL, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l'usuari web conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i obtenir una resposta en un termini de 30 dies, sempre que en conservi les dades personals; rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar-ne les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre-les a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador de la pàgina o al correu electrònic jordavet@gmail.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat. L’interessat té el dret de presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control, AEPD, ACPD i AVPD. Els interessats podran presentar reclamació davant l'Autoritat de Control, AEPD, ACPD i AVPD.
L'enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant una casella de selecció obligatòria al peu del formulari de registre o contacte.

8. CERTIFICATS DE LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

Aquestes clàusules han estat elaborades per GRUP QUALIA, motiu pel qual se li atorga un certificat en format d’imatge digital perquè el pugui exposar al seu lloc web.

Actualitzades: 10/07/2024